Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Historikk

 

 

 

Nome kommune ble etablert 01.01.1964 etter sammenslåing av tidligere Holla kommune og Lunde kommune - et resultat av Schei-komiteens arbeid med kommunesammenslåing. Valebø som hørte til Holla kommune fram til 1964 ble slått sammen med Skien kommune. Kommunen har etatsstruktur.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Nome kommunes eldre arkiver består av flg. 2 deler:

Holla kommune 1837- 1963.

Lunde kommune 1837- 1963

Når det gjelder Holla kommune er dette ordnet og katalogisert av Interkommunal Arkivtjeneste Kongsberg etter arkivkatalog datert mai 1996. Hele katalogen til Holla-arkivet er lagt inn i ASTA.

Arkivet er oppdelt etter flg. arkivskapere:

Sentraladministrasjonen, planlegging og økonomi, skole, kirke og kultur, sosialstellet, tekniske etater, næringsdrift, samferdsel, andre kommunale organer

Holla -arkivet ble deponert til IKA Kongsberg november 2014. Januar 2015 ble flg.  arkiver for Holla skogråd (felles skogråd med Sauherad fram til 1964)) deponert IKA: skogbruksjournal, kassabøker avvirket tømmer og investeringsmidler, kontrollbok skogkulturavg - tilsammen ca. 0,7 hyllemeter. Høsten 2015 ble følgende tilhørende Holla arkivet deponer: Holla jordstyre perioden 1945-1964 

Arkivnøkler:

1837-1935 er arkivert kronologisk

1936-1951 er arkivert etter Roalds arkivnøkkel

1952-1963 er arkivert etter arkivnøkkel fra Norsk Herredsforbund

Lunde kommunes eldre arkiver er deponert hos Interkommunal Arkivtjeneste på Kongsberg - våren 2004. Katalogen er klargjort for utlegging på ASTA. I januar 2015 ble ytterligere materiell avlevert: 4 eldre skoleprotokoller fra Flåbygd skole, Røimål og Sundbø kretsskole, Kjeldal-Flom-Omnes skolekrets samt tvangsskolen i Røimål og Sundbø krets, deponert hos IKA - alle fra midten og slutten av attenhundretallet. I tillegg ble også ca. 1 hyllemeter saksarkiv fra Lunde kommune  for perioden 1885-1908 deponert. Det samme med arkiver for Lunde forsyningsnemnd perioden 1940-51 ca. 0,7 hm og arkiver tilh. Lunde skogråd( felles skogråd med Bø fram til 1964) for perioden 1932-63 tils. ca,0,5 hm. I 2016 ble følgende arkiver deponert: Saksarkiv Lunde overformynderi 1869-1955

Fra 1963-73 ble Nome formannskap sitt saksarkiv dannet etter Norges Herredsforbunds arkivnøkler fra 1963 til 1968. Skiftet fra 1963- arkivnøkkel til 1968 versjonen ble foretatt ved årsskiftet 1969/70. Administrative arkiver for Valgstyret for perioden 1963-1991 tilsammen ca. 0,3 hm ble deponert IKA høsten 2014. Administrative arkiver for formannskap/kommunestyre for perioden 1963-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973 tilsammen ca. 12 hm deponert hos IKA Kongsberg november 2014.

Fra 1973 til og med 1991 ble Nome formannskap sitt saksarkiv dannet etter Norske Kommuners Sentralforbunds arkivnøkkel - 1975 utgaven. Arkivmaterialet dannet i perioden 1972/73 t.o.m. 1979 ble deponert  hos IKA Kongsberg november 2014 - tilsammen ca. 15,5 hyllemeter.

Spesialarkiver: skatteyterarkiv, arbeidsgiverarkiv, lønns-og personalarkiv, eiendomskattetakstarkiv (1979), regnskapsbilag, kommunal fakturering (arkivert etter oppdragsgivernr.). Det sentrale personalarkivet for perioden 1964-2002 ble deponert IKA Kongsberg i november 2014.

NB! I forb. med deponeringa i 2014 ble det utarbeidet utførlige deponeringslister over innholdet som ble avlevert. Disse listene er  arkivert i Nomes felles elektroniske sakssystem WebSak 6.6.3670  - sak 13/310 og 14/1902.

Fra 1992 til og med 2010 er saksarkivet arkivert etter flg. arkivnøkkel:

K-Koder utgitt av Kommunenes Sentralforbund –1989 utgaven.

Fra 01.01.1994 Revidert utgave av K-koder.

Fra 01.01.2011 - 01.05.2012 K-koder utgitt av Kommuneforlaget kursversjon 2007-2011

Fra 01.05.2012 K-kode utgitt av Kommuneforlaget 2012 - 2015 .

Arkivserier: Journaler, saksmapper, møtebøker, kopibøker, saksmapper.

Ny lov om kommuner og fylkeskommuner av 01.01.93 førte til ny politisk og administrativ struktur i Nome fra 1995. Bl. annet så ble kulturetaten opprettet (1992).

Fra 01.01.94 vedtok Stortinget at de tidligere statlige landbrukskontora skulle overføres til kommunene. I Nome kommune ble landbruk organisert inn under teknisk etat fra denne dato.

I 1997 ble kirkevergen skilt ut fra kommunen som en konsekvens av ny kirkelovgiving.

Fra 01.01.2001 ble arkivet for Fagrådet for vilt-og fiske innlemmet i Sentraladministrasjonens saksarkiv.

Fra 01.01.2002 ble administrasjonen samlet under ett tak i Nome rådhus. Sentralarkiv for hovedetatene ble opprette fra samme dato. Sentralarkivet betjenes av kommunens servicekontor/sentrale arkivtjeneste som ble opprettet fra den samme dato.

01.03.2002 ble elektronisk sak-/arkivsystem innført i kommuneadministrasjonen i Nome, men det var allikevel det papirbaserte arkivet som var gjeldende(fram til 2011).Dette  sak-/arkivsystemet var/er web-basert og firmaet Acos er leverandør av systemet. Første versjonen hadde betegnelsen 4.3.13. Outlook (mailsystem)og Acos Infolink (publiseringmodul for kommunens hjemmeside) ble innført i november 2003.

26.06.2003 Forenkling av den politiske strukturen. Kommunestyret ba rådmannen utrede forslag til forenkling av den politiske strukturen med virkning fra den neste valgperioden. Kommunestyret fattet  flg. vedtak i den forbindelse:

"Oppvekst-og omsorgsutvalget og utviklingsutvalget opprettholdes som før. Administrasjons-og likestillingsutvalget nedlegges og erstattes med et partssammensatt utvalg på administrativt nivå til behandling av personalspørsmål og organisasjonssaker. (Omleggingen evalueres etter 2 år).Tiltak for å vitalisere arbeidet i kommunestyret utredes nærmere. Klagenemnda nedlegges, og nemndas oppgaver overføres formannskapet. Med grunnlag i kommunestyrets vedtak mht. ny politisk hovedstruktur, utreder rådmannen forenklinger i utvalgsstrukturen under hovedutvalgsnivå. Med grunnlag i kommunestyrets valg av ny politisk hovedutvalgsstruktur, utarbeider rådmannen framlegg til nytt detalert reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til underliggende politiske organer og rådmannen. Med utgangspunkt i nytt reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen, utarbeider rådmannen reglement for videredelegering av myndighet innad i administrasjonen."

01.01.2004 etablering av felles IKT- avdeling for Midt-Telemark (Bø, Nome, Sauherad). Ny felles IKT-avdeling (Informasjon-Kommunikasjon-Telefoni) lokalisert i Bø kommune. 2 datakonsulenter og 1 telefonikoordinator ble fra samme dato overflyttet fra Nome til Bø, med Bø kommune som vertskommune.

01.01.2004 ble det statlige Mattilsynet etablert. Nome hadde før den tid et interkommunalt samarbeid med Skien og Siljan (Rødmyr miljøsenter) iforb. m/ miljøhygieniske spørsmål.

01.01.2004 Ny versjon elektronisk sak-/arkivsystem Acos websak 5.2.

01.05.2004 ble interkommunalt samarbeid med barnevernet i Nome, Bø og Sauherad etablert. Denne interkommunale institusjon har kontorlokaliteter i Sauherad og Sauherad er arbeidsgiver. Det aktive klientarkivet fra Nome er overført til Midt-Telemark barnevern fra samme dato. Arkivene fram til denne dato tilhører Nome.

01.01.2006 Forliksrådet overføres til Politiet (Lensmannen i Nome. Arkivmaterialet dannet fra 01.01.1996 tom. 31.12.2005 overført Politiet i papirform (15 arkivbokser). Arkiver fra 1930 til 01.01.96 tilhører og er bevart  i Nome kommune, mens arkivateriale eldre enn 1930 er avlevert Statsarkivet i papirform. Høsten 2915 ble møtebøker for perioden 1964-1983 deponert IKA. I 2016 ble følgende deponert IKA Kongsberg:Forliksrådsklager 1975-1995.

01.04.2006 Ny versjon elektronisk sak-/arkivsystem Acos websak 6.3 innført.

15.08.2006 Acos ansettelsesmodul versjon 2  innført.

Ny versjon elektronisk sak-/arkivsystem Acos websak 6.6.2950 innført fra mars 2009 og ny versjon 6.6.367 innført den 12.04.2010. Elektronisk modul for behandling av de politiske styrer, råd og utvalg (SRU ) innført fra januar 2009. 20.08.2008 ble Acos websak (sak-arkivsystem) innført i grunnskolen og voksenopplæringa i Nome.

12.11.2009 Evaluering av administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg ble behandlet i K-styret med følgende vedtak: Administrasjonsutvalget videreføres i den samme form som ble vedtatt i kommunestyret 26/6-2003 m/noe endringer ifht. til samarbeisavt.

01.01.2010 Ny versjon av ansettelsesmodulen versjon 3.1.40 innført.

01.01.2011 Fullelektronisk arkiv (Acos WebSak) innført for følgende arkivdeler: saksarkiv (SAK), arkiv for barnehagebarn (BHB), elevarkiv for grunnskolen(ELEV), arkiv for Midt Telemark brann-og redning (BRANN), arkiv Midt-Telemark landbrukskontor (LANDBR), overformynderi (OVFOR), peronalarkiv (PERS), politiske saker (POLIT), skatt (SKATT), regnskapskontroll (REGKONTRO). Eiendomsarkivet (EA) ble ikke lagt om til fullelektronisk. Dokumenter tilhørende eiendomsarkivet føres i WebSak, men blir også arkivet på papir. Ellers ble  alle ytre enheter tilknyttet det felles sak-arkivssystem fra samme dato - kun en journalenhet i Nome fra samme dato samt sentralt postmottak med adr. Nome rådhus innført.

Øvrige elektroniske fellessystemer: skattesaker SOFIE (fra 2006).EDB Komm.fakt., EDB lønn-og personal, EDB økonomi ( EDB komm-fakt. EDB lønn og EDB økonomi oppsagt og nedlagt i 2013 iforb. med anskaffelsen av nytt økonomisystem).

I 2008 ble Økonomiavdelingen avviklet og i stedet ble ny Administrasjonsavdeling etablert. Skatteseksjonen ble lagt til den nye adm.avd., lønnsseksjonen ble overført til Personal-og organisasjonsavd. Egen stabsavdeling m/stabsleder for budsjett og regnskap etablert. Den nye Admavd. ledes også av en stabssjef - som igjen er rådmannens stedfortreder pluss kontaktleddet mellom rådmannen og Nome statlige mottak.

Fra 01.07.2013 Nytt økonomi -, lønn-og personalsystem innføres. Visma uniqe er innkjøpt og skal driftes lokalt sammen med nabokommunene Bø og Sauherad (Direkte remittering,  Visma Enterprise økonomi, , Visma Enterprise Ehandel, Integrasjon ERP, Visma fakturabehandling, Visma importmodul, Procasso/integrasjon Procasso,Infotorg, Automatch, AA register, Visma Aksesspunkt, Visma Ent. Avstemming, Visma Ent. ferie og fravær, Visma Ent. Fraværsoppfølging, Visma. net Expence)

Høsten 2012 ble Visma Samhandling Arkiv innført i de 3 MT-kommunene. Visma Samhandling Arkiv er en godkjent arkivkjerne tilpasset NOARK 5 standaren for godkjenning av fagsystemer som fullelektronisk arkiv. Fagsystemet Profil omlegges til fullelektronisk arkiv i Nome fra 01.01.2013.

Desember 2012 ble ny versjon av Acos Infolink (Versjon 2012 -nytt redigeringsgrensesnitt) innført i Nome pluss de 2 andre Midt-Telemark kommunene.

Ny vergemålslov innført fra 26.03.2010. Ny tilhørende forskrift i 2012. Virksomhetsoverdragelse av Nome Overformynderi til fylkesmannen i Telemark 01.07.2013 som en følge av dette. Klage -og tilsynsfunksjonen er lagt til vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning.

Alle saker og dokumenter som tilhører det kommunale overformynderi skal bli igjen i kommunen og kan senere overføres til kommunens depot. Alle aktive og løpende saker/dokumenter kopieres/scannes og overføres fylkesmannen. I 2016 ble følgende rettighetsdokumentasjonsarkiver deponert IKA Kongsberg:

Personmapper umyndige m/hjelpeverge f.1917-1995,personmapper- opphør av hjelpevergeordningen 1985-2013, personmapper opphør av hjelpevergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere perioden 1996-2006, personmapper vedrørende forvaltning av midler for mindreårige f. 1987-2010,personmapper vedrørende opphør av verge/setteverge/forvaltning av midler for mindreårige samt oppnevnelse av verge/forvaltning av midler for mindreårige perioden 1991-2010 ,personmapper vedr. odelsfraskrivelse/ setteverge umyndige v/skifte osv + setteverge i straffesak perioden 1995-2012 og Nome overformynderis møteprotokoller 1999-2013

01.10.2013 ble nytt personalsystem innført - VISMA HRM. (01.01.2014 Acos ansettelsesmodul oppsagt og nedlagt).

2016: Ny versjon WebSak - versjon 6.8.9213 innført fra 08.02.2016. Denne versjonen viste seg å være en produktfeil på og Acos in

stallerte ny versjon 6.8.9238 den 9/3-2016 samt nytt Acos Mottak, Acos Møte, Acos Innsyn.

2017: KS svarUt/SvarInn innført fra 20/3-2017

Endringer i politisk struktur:

20.06.2013 Endring i utvalgsstruktur for Administrasjons-og likestillingsutvalget vedtatt i K-styret sak 35/2013.

11.12.2014 Ny politisk utvalgsstruktur gjeldende fra valget 2015 sak 98/14. ArkivsakId i Websak : 14/120. Blant annet ble det her vedtatt å slå sammen oppvekst-og  omsorgsutvalget og utviklingsutvalget til ett hovedutvalg: Driftsutvalget bestående av 9 medlemmer.

Samarbeidsordninger:

Nedenfor følger en oversikt over interkommunale samarbeidsordninger Nome er en del av:

 

KULTUR-OG NÆRINGSETATEN

Kulturetaten ble egen etat fra 1992 og flyttet inn i egne lokaler (2. etasje i gml. Holla sparebanks lokaler)  med eget arkiv. Tidligere var de administrative kulturoppgaver organisert direkte inn under rådmannen m/en egen konsulentstilling. Alt av kultursaker ble arkivert i sentraladministrasjonens saksarkiv fram til og med 1991.

Nome kulturskole ble opprettet i 1997. Kulturskolen har eget elevarkiv/fagprogram. Det første het Cetus. Kirkevergen var samlokalisert med kulturetaten fra 1992 til 1994. Arkivene tilhørende kirkevergen fra 1992 til og med  1993 er arkivert sammen med saksarkivet til kultur, mens møteprotokollene fra Menighetenes fellesråd samt saksarkivet fra og med 1994 ble overført Kirkevergen da denne ble utskilt som egen institusjon fra kommunene. Dette skjedde i 1994 som et resultat av ny kirkelov.

Fra 01.01.2002 flyttet kultur - og reiselivsetaten fra gml. Holla Sparebanks lokaler v/gml.Ulefoss bru) over til Nome kommunes nye rådhus,  Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Fra denne dato ble etatsarkivene sentralisert. Arkivmaterialet fra 1992 t.o.m. 2001 er arkivert etter K-kodenøkkelen fra 1992 og er  fjernarkivert i kommunens arkivlokaler Nome rådhus, Ringsevja 30, Ulefoss.

Fra 01.04.2005 endret Kultur-og reiselivsetaten navn til følgende: Kultur-plan-og utviklingsetaten. Kommunens overordna plan/miljø og utviklingsoppgaver ble samtidig tillagt etaten.

Fra 01.01.2009 endret Kultur-plan-og utviklingsetaten igjen navn til; Kultur-og næringsetaten. Plan-og miljøoppgavene ble overført til teknisk etat, arealplanavd. høsten 2008.

Fagsystem i kulturskolen: Visma Uniqui kjøpte opp Cetus

Fra 01.01.2009 ble fagsystemet Visma Unique kulturskole (systemet er det samme som Cetus) innført i Nome.

07.03.2016 flyttet kulturskolerektoren sitt kontor fra Nome rådhus til nye Holla 10 årige skole i Kirkebakken 28 Ulefoss

Endringer i den administrative struktur:

Ny struktur med virkning fra 01.05.2017: Kultur-plan -og næringsetaten og teknisk etat slås sammen til en etat - Etaten for Samfunnsutvikling og drift. Etaten for samfunnsutvikling (SU) ledes i fellesskap av: Assisterende rådmann og utviklingssjef Eva Rismo m/sitt definerte lederansvar. Teknisk sjef Per Kristian Bjønnes med sitt definerte lederansvar.

Etaten for samfunnsutvikling og drift organiseres etter følgende modell på "nivå 2":

-Avdeling for kultur, fritid og folkehelse ledet av avdelingsleder

-Avdeling for planlegging og arealforvaltning ledet av avdelingsleder

-Avdeling for samferdsel og kommunalteknikk ledet av avdelingsleder

-Avdeling for eiendomsforvaltning ledet av avdelingsleder-

SKOLE-OG BARNEHAGEETATEN

Skoleetaten eller Nome skolestyrekontor som det het fra starten av, ble etablert i forbindelse med kommunesammenslåinga i 1964 og Nome fikk fra samme tidspunkt sin første skolesjef. Administrative arkiver for Nome skolestyrekontor fra perioden 1964-1974, tilsammen ca. 2 hyllemeter, ble deponert IKA Kongsberg november 2014.

Skolestyrerkontoret var de første åra lokalisert i Haugbu (bygningen vis a vis gamle Herredshuset i Posthusbakken 6 på Ulefoss). Siden flyttet skoleadministrasjonen inn i administrasjonsbygget ved Holla ungdomsskole. Deretter og fram til  01.01.2002 har skoleetaten hatt sine kontorlokaler i gymsal-bygget v/Holla ungdomsskole, Kirkebakken 18, Ulefoss.

I likhet med de øvrige hovedetatene i Nome, flyttet skole- og barnehageadministrasjonen inn i nye lokaler fra 01.01.2002 i det nye rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Saksarkivet for etaten ble sentralisert fra samme dato. Tidligere arkiver ble overflyttet til arkivet i det nye rådhuset.

Skoleetaten endret navn til skole-og barnehageetaten våren 2000.

01.01.2000 inngikk Nome PPT interkommunalt samarbeid med PP-tjenestene i Bø og Sauherad. Nesten hele (se neste avsnitt) klientarkivet/elevarkivet både eldre og det aktive fra Nome PPT-tjeneste ble overført til Midt -Telemark PPT fra samme dato. (Nome har hatt PPR-kontor siden 1968). PPT har en ordning at elevmappene fra grunnskolen overføres i sin helhet til elevarkivet for videregående skole i de tilfeller eleven fortsatt har behov for bistand fra PPT.

Når det gjelder barnehagearkiver er søknader, opptak, elevmapper, foreldrebetalinger f.o.m. 1980 t.o.m. 2001 arkivert i fjernarkivet på Nome rådhus.

1. august 2006: Herregårdshavna barnehage avd. Øvre Verket ble overført til Solbakken barnehage. Barnehagearkivet ble fra samme dato overført Herregårdshavna barnehage, Herregårdsvegen 27 i Ulefoss.

1. november 2006 flyttet Solbakken barnehage (Kirkebakken) inn i  helt nye lokaliteter og endret navn til flg.: Fagerli barnhage, Gunnerudvegen 5, Ulefoss

2008: Strukturendring i skolesektoren Nome: Fen skole, Helgen skole og Svenseid skule ble vedtatt nedlagt fra 01.08.2009. Elevene og elevmappene (arkivet)fra Fen og Helgen ble overflyttet til Ulefoss skole. Elevene og elevmappene (aktive) fra Svenseid skule ble overført til Lunde 10 årige skule. Barnehagene fortsetter i Helgen og Svenseid.

Av strukturendringer ellers  innen skole nevnes fortløpende:

I Lundedelen: Hovland skole (nedlagt 1955/56,Funnemark skole (nedlagt 1961), Tyri skole (nedlagt 1962/63),Kleppe skole (nedlagt 1989), Kjeldal skole (nedlagt 1990), Flom skole (nedlagt ?), Bjerva skole(nedlagt?).

I Ulefossdelen: Berget skole (nedlagt 1989), Heisholt skole (nedlagt 1989),Eidsbygda skole (nedlagt 1989),Sannes skole(nedlagt 1989)

2014 følgende arkiver deponert IKA Kongsberg: Elevarkiv - ca. 1 hyllemeter for skoleelever m/spesialundervisning/PPR født før 1965, arkiv for skoleelever i grunnskolen født 1965-1988 ca. 2,2 hm, Barnehagebarnarkiv for barn født 1994-1998 ca. 0,6 hm, elevarkiv for Voksenopplæringa i Nome for elever født før 1980- ca. 0,10 hm og elevarkiv for elever v/Dagsrudheimen skole/HVPU institusjon ca. 2,5 hyllemeter for perioden 1967-1992 deponert IKA Kongsberg.

2015: Nome voksenopplæring og Bø voksenopplæring inngår samarbeid. Ny enhet etableres - Nome og Bø voksenopplæring - fra 01.01.2015. Arkivet ble periodisert og materialet tilhørende Nome voksenopplæring ble bortsatt og tatt med til de nye lokalene. Den nye enheten skal ha kontorlokaler på Nome videregående skole, avd. Lunde,  Disse lokalene ble ikke ferdig ombygd til 01.01.2015 og den fysiske flyttinga skjer 03.08.2015. Nye fagsystem innføres fra 28.04.2016 : Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring. WebSak benyttes som sak-/arkivsystem. Egen arkivdel :NBVO

2016 følgende administrative arkiver deponert IKA Kongsberg: Skolestyrer for skolene i Lunde med skolestatistikk og historikk om skolebygninger og skolegrunn for perioden 1925-1983, saksarkiv Holla skolestyre 1946-1964 og historikk om skolebygninger i Holla 1950- 1983, klassebøker for Svenseid skule for perioden 1991/92 til 2008/2009, Klassedagbøker Fen skole perioden 1992/2008/09.

Følgende rettighetsdokumentasjonsarkiver deponert: Barnehagebarn arkiv i perioden 1999-2000

Fagsystemer:

Voksenopplæring: MD-VO, MD-flyktning, MD-opptak, Visma Voksenopplæring og Visma Flyktning, Dokustar tolkeprogram

Barnehage: Visma Unigue Barnehage/Visma Barnehage

Skole: Fronter -digital læringsplattform innført fra 2007 (prosjekt i regi av Midt Telemark IKT), Visma Flyt 2015,

09.03.2012: ble det elektroniske fagsystemet Visma Unique Barnehage versjon 6.6 integrert mot kommunens sak-/arkivsystem WebSak

2014: Visma FLYT innført. Modul tilhørende Visma FLYT  innført 2015 for skriving av IOP'er ????????

Endringer i den admin. struktur:

2016: Etatens navn endret fra Skole-og barnehageetaten til Oppvekstetaten med virkning fra 1/8-2016

TEKNISK ETAT

Teknisk etat eller Kommuneingeniørkontoret i Nome som institusjonen het fram til 1985, har siden kommunesammenslåingen av Nome i 1964 vært lokalisert i Lunde, men fra 01.01.2002 flyttet teknisk etat til Ulefoss i forb. med det nye rådhuset.

Arkivene består av  saksarkiv og gårds- og bruksnummerarkiv.

( Valebø tilhørte Holla kommune fram til 1964, men ble sammenslått med Skien kommune. Valebø beholdt de gårdsnummer fra gnr. 31 - gnr. 38 som eiendommene hadde fått tildelt i tiden sammen med Holla kommune. Gårdsnummerserien som den gang ble tildelt Valebø fikk derfor direkte innvirkning på gårdsnummerserien i "nye" Nome kommune. Gårdsnumra i Lundedelen av kommunen ble etter sammenslåingen, av den grunn, påplusset 69 (Gnr. i Lunde starter derfor på 101).

Saksarkivet er dannet etter nedenfornevnte arkivnøkler og arkivert i serier:

1964-86 NHF arkivplan av 1963 for kommuneadministrasjon (4 års perioder). Deponert hos IKA Kongsberg i november 2014 - ca. 20 hm.

1987-91 Norske kommuners sentralforbund, kommunal arkivplan – 1975-utgaven. Deponert hos IKA Kongnsberg november 2014. - ca. 4 hm.

1992-93 K-koder -KS arkivnøkkel fra 1989.

1994-01 K-koder -KS arkivnøkkel fra 1994.

Arkivmaterialet ble, i forbindelse med flytting til nytt rådhus, overført til arkivet i Nome kommunes nye rådhus. Teknisk etat sitt saksarkiv ble fra 01.01.2002 sentralisert og betjent av Servicekontoret/den sentrale arkivtjenesten i kommunen. Fra november 2014 ble arkivene f.o.m. 1963/64 t.o.m 1991 deponert til IKA Kongsberg. Høsten 2015 ble følgende deponert hos IKA, Nome skogråd 1947-1980.

Gårds- og bruksnummerarkivet er betegnet som et spesialarkiv og betjenes i hovedsak av  teknisk etat, men det er servicekontoret/arkivtjenesten som har ansvaret for den elektroniske post -og arkivføring samt kontrollerer de papirbaserte arkivmappene mot de elekroniske iforb. med saksavslutninger o.l.

01.07.2005: Etablering av brann-og redningstjeneste i Midt-Telemark (samarb. mellom Bø, Nome og Sauherad).Ordningen er organisert etter §28 i Kommuneloven og Nome kommune er vertskommune. Arkiv etablert med egen arkivdel MTBR (fra juli 2005 tom des.2010). Navn på arkivdelen er BRANN i forb. med overgang til fullelektronisk arkiv fra 01.01.2011- oppbygd med kommunenr. og gnr./bnr. Temaarkiv etter gjeldende k-kodenøkkel.

01.04.2006 Etablering av Midt-Telemark landbrukskontor - felles landbrukskontor for Bø, Nome og Sauherad. Ordningen er organisert etter §27 i Kommuneloven og Sauherad er vertskommune. Eiendomsarkivet er  organisert og  inndelt etter  hver kommune (kommunenummer og gnr/bnr). I tillegg er det et felles temaarkiv organisert etter k-kode nøkkelen. Egen elektronisk arkivdel er opprettet. Når det gjelder politiske saker skal disse behandles i de politiske utvalga i hver av de 3 kommunene og det er hver kommune som har ansvaret for møtebokarkivet. Sauherad, som vertskommune, skal allikevel ha en kopi av alt som blir behandlet politisk i de 2 andre kommunene.

Sekretariatet for fagrådet for vilt- og fiske ble overført MT-Landbruk fra samme dato (01.01.2006).Når det gjelder rådets eldre arkiver overtok Nome disse arkivene fra tidligere nemdssekretær(Gunleik Vibeto) - som et resultat av Miljøverndepartementets vedtak om overføring av lokal viltforvaltning fra statlig til kommunal myndighet. Den gang het rådet  Nemnda for vilt og fiske.

Høsten 2015 ble følgende deponert IKA Kongsberg; Saksarkiv 1939-1964 Lunde Jordstyre,  Forhåndsgodkjenning fra Lunde jordstyre  ifht. til søknader til Landbruksbanken perioden 1921-1999. Saksarkiv Landbrukskontoret i Nome perioden 1964-1969 og 1970-72.Saksarkiv Nome jordstyre perioden 1964-1981

2016 ble følgende administrative arkiver deponert: Saksarkiv Nome landbruksnemnd 1981-1998.herredskogmesteren i Nome helikoptersprøyting 1977-1984

 

Fagsystemer i teknisk etat: GAB, Gis-line, Kommtek, Novapoint, Ajour, Tellus. Fra august 2016 er tilsynssaker i Midt-Telemark brann-og redningstjeneste skrevet i KOMTEK  integrert i kommunens felles sak-arkivsystem WebSak. 

Endringer i den administrative struktur:

Ny struktur med virkning fra 01.05.2017: Kultur-plan -og næringsetaten og teknisk etat slås sammen til en etat - Etaten for Samfunnsutvikling og drift. Etaten for samfunnsutvikling (SU) ledes i fellesskap av: Assisterende rådmann og utviklingssjef Eva Rismo m/sitt definerte lederansvar. Teknisk sjef Per Kristian Bjønnes med sitt definerte lederansvar.

Etaten for samfunnsutvikling og drift organiseres etter følgende modell på "nivå 2":

-Avdeling for kultur, fritid og folkehelse ledet av avdelingsleder

-Avdeling for planlegging og arealforvaltning ledet av avdelingsleder

-Avdeling for samferdsel og kommunalteknikk ledet av avdelingsleder

-Avdeling for eiendomsforvaltning ledet av avdelingsleder-

Helse, sosial- og omsorgsetaten

Sosialavdelingen i Nome har eksistert siden 1964. Før den tid var det egne sosialstyrer/fattigstyrer i Ulefoss og Lunde hvor arkivene er arkivert i hhv. gml. Holla og Lunde kommuner. Nome har også hatt egen barnevernnemnd. Denne nemnda opphørte i  1988 og det ble da etablert en egen barnevernavdeling innunder sosialavd - nytt navn: Sosial- og barnevernavd. i Nome.

Sosialavdelingen har siden 1964 hatt egne klient/brukerarkiv. Området barnevern har også eget klientarkiv. Medio 2004 ble interkommunalt barnevern for Bø, Nome og Sauherad etablert  m/ Sauherad som vertskommune. Aktive klientmapper ble overflyttet. Eldre og avslutta arkiver ble igjen i  i Nome kommunes fjernarkiv.

Tilbud om aldershjem har kommunen hatt siden 1959 da Holla trygdeheim, Ulefoss ble bygd. Bjervatun alders- og sjukeheim i Lunde ble bygd i 1974. Disse to var selvstendige arkivinstitusjoner under ledelse av hver sin bestyrer. Holla trygdeheim ble nedlagt i 1997. Bjervatun omgjort til alderspensjonat når ny Nome sjukeheim ble tatt i bruk  i 2004. Pasientarkiver/morsarkiver fra Holla trygdeheim i perioden 1968-1997 deponert IKA Kongsberg i november 2014 pluss, ca. 0,3 hm saksarkiver og vedtaksprotokoll fra 1975-1987. Pasientarkiver/morsarkiver tilhørende Bjervatun alders-og sjukeheim for perioden 1986-2003 deponert IKA Kongsberg i november 2004.

Ny sykeheim i kommunen stod, som nevnt i forrige avsnitt, ferdig høsten 2004 - Nome sjukeheim lokalisert i Tyrivegen 3, Lunde. Sykehjemsdelen på Bjervatun ble nedlagt fra samme tidspunkt. Aldershjemdelen består.                                                                                                                                                                                                

Hjemmesykepleie m/egen sykepleiesjef ble opprettet i Nome i 1972.

I forbindelse med en administrativ omorganisering på midten av 80 tallet (1986) ble forannevnte helse, sosial og omsorgsområde omdannet til en egen etat med en helse- og sosialsjef på toppen. Det ble etablert et felles saksarkiv for helse -og sosialsjefens kontor samt sosialavdelingen. Administrative arkiver fra perioden 1986-1991 tilsammen ca. 1 hyllemeter ble deponert IKA Kongsberg november 2014. Samtidig ble det opprettet et eget personalarkiv for ansatte i sosialavdelingen, helse- og sosialadministrasjonen og helsesentrene i Ulefoss og Lunde. Dette personalarkivet ble senere integrert i sentraladministrasjonens personalarkiv.

På begynnelsen av 1990 tallet foregikk en omorganisering på området pleie- og omsorgstjenester i kommunen og det ble opprettet sonekontorer. Lunde fikk sitt sonekontor/distriktskontor i 1991 og Ulefoss fikk sitt i 1992. Arkivtjenesten for hjemmesykepleien, institusjonene og HVPU-omsorgen ble tillagt disse sonekontorene.

I forbindelse med de senere års eldresatsinger ble det bygd 2 eldresenter/servicesenter i hver av kommunens to tettsteder - Lundetunet i 1993 og Ringsevja bo- og servicesenter i 1997. Arkivansvaret er tillagt hhv.hjemmetjenesten i Lunde og hjemmetjenesten på Ulefoss. Pasientarkiver/morsarkiver tilh. Ulefoss hjemmetjeneste for perioden 1991-2003 er deponert interkommunal arkivtjeneste på Kongsberg nov. 2014. Det samme med pasientarkiver/morsarkiver for perioden 1993-2004 tilh. Lunde hjemmesykepleie.

Kommunen har 2 helsesenter/legesenter - ett i Lunde og ett i Ulefoss.

Enhetene har egne arkiver. Siden legene er privatpraktiserende, er pasientarkivene ikke kommunens eiendom. Bestemmelsene for offentlige arkiv i

Arkivloven m/forskrift trer derfor ikke inn, men det anbefales å følge god arkivskikk da dette gir ryddige og gode arkiver.

De administrative arkivene , dersom disse er av kommunal karakter, må følge bestemmelsene om offentlig arkiv. Dette gjelder orgså personaldokumentasjon for turnuskandidater og andre som er lønnet av Nome kommune. Siden legetjenesten i Nome ikke har tilfredsstillende lokaler for langtidslagring av sine arkiver er følgende avlevert/deponert til IKA Kongsberg :

Ulefoss legetjeneste/helsesenter deponerte 2,9 hyllemeter av eldre pasientarkiv m/ukjent tidsrom pluss dr. Eirik Ballestad sitt pasientarkiv m/ukjent tidsrom tils. 2,4 hm til IKA Kongsberg i høsten 2014 og høsten 2015. Av administrative arkiver(saksarkiv, helserådsprotokoller, møtebøker, fødselsprotokoller o.l.) ble flg. arkiver deponert høsten 2014: Helserådet/distriktslegen for Holla, Lunde og Nome til sammen ca.2 hyllemeter for perioden 1915-1979 og perioden 1950-1985.Høsten 2015 ble følgende deponert til IKA Kongsberg: Nome helseråd trygdeytelser gitt i 1964 -66.Lunde helseråd trygdeytelser 1888-1961. Tuberluløse i Lunde 1998-1948.Holla helseråd trygdeytelser 1881 - 1962, tuberkuløse i Holla 1879-1957. Pasientarkiver etter dr. Ragnar Klaastad perioden 1960-1997. Pasientarkiver Lunde legesenter med tidsrom ukjent deponert IKA. Helsekort Lunde legesenter/bedriftshelsetjeneste 1967-1984, Lunde legesenter/psykisk helsevern 1940-1973 ,arkiver fra Stiftelsen Veiviseren for 1991-1995, dødsmelding for perioden 1959-1973 og fødselsmelding for perioden 1963-1973

Etaten har egen rehabilitering- og fysioterapi/ergoterapitjeneste, egen psykisk helseavd./bofellesskap, helsestasjon/ -og skolehelsetjeneste - hver av disse enhetene med egne saks- og klient/pasientarkiv. Ulefoss helsestasjon og Lunde helsestasjon deponerte  flg. rettighetsdokumentasjonsarkiver høsten 2014: TBS kartoteker for perioden 1950-1982, TBS kartotek for perioden 1870-1982 og helsekortarkiv for elever i grunnskolen for perioden 1946-1988.

Interkommunalt samarbeid  -Bø, Nome og Sauherad- om barnevern fra 2004. Sauherad er vertskommune.

Interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunene Notodden, Sauherad, Nome, Bø og Hjartdal. Kontoret er lokalisert på Notodden. Nome kommune kjøper delegerte tjenester (kun saker av ikke prinsipiell betydning) av Notoden kommune v/ Miljøhygienisk avdeling.

Interkommunalt samarbeid om medisinsk faglig rådgivingstjeneste  mellom Nome, Bø og Sauherad. Kommuneoverlegen har kontor i Bø. Nome betaler for hver tjeneste som utføres.

Felles legevakttjeneste mellom Skien. Siljan og Nome - betaler for tjenester.

September 2008: Helse-, sosial- og omsorgsetaten endret navn til Helse-og omsorgsetaten. Lederstillingen for hjemmetjenesten i Nome ble omgjort til etatsjef for helse-og omsorg. Samtidig ble det opprettet en ny stilling som økonomikonsulent i etaten. Sosialavdelingen ble overført det nyetablerte NAV kontoret i Nome m/adresse Nome rådhus, Ringsevja 28, Ulefoss - 20. november 2008. Følgende sosialarkiver er arkivert i Nome rådhus sitt fjernarkiv:

Sosial/barnevern - postjournal 1975-2004, sosialstyre - møtebok 1964-1984, helse-og sosialutvalg/klientutvalg - møtebok 1984-1995 og 1999-2008, husmorvikar og hjemmehjelpsnemnd - møtebok 1964-1965, edrulighetsnemnd - møtebok 1964-1983, trygdeheimsstyre - møtebok 1964-1985, helse-og sosialetaten - sosialavdelingen - kopibok 1990-2008, helse-og sosialetaten - møtebok adm.vedtak 1987-2008, barnevernsnemnd - møtebok 1963-2004, barneverntjenesten - kopibok 1995-2004, sosial - møtebok/protokoller fra 1954-1964 oversendt IKA Kongsberg for katalogisering og deponering i 2007. I november 2014 ble barnevernsmapper i perioden 1964-2004 og klientmapper Nome sosial/ barnevern 1963-2011 deponert hos IKA Kongsberg. Høsten 2015 ble  følgende saksarkiv deponert IKA; Sosialstyrets og barnevernnemdas møteprotokoller 1964-80, møtebok husmorvikar/hjemmehjelpsnemnd 1964, møtebok edruskapsnemd 1964-79, Trygdeheimsstyre 1964-1979 og postjournal 1975-78.

Fagsystemer: Acos barnevern (Sauherad -MT-samarbeid), Acos sosial,Profil, Notus, PPI (Sauherad -MT-samarbeid), Familia, WinMed helse, WinMed lege, HS pro, Helsenettet. Fagsystemene som sosialavd. brukte før de ble overført NAV var først Sosio deretter Acos sosial (div. versjoner: 6.0, 6.6.220, 6.5.2495, 6.7.322).

 I 2012 ble Visma Samhandling Arkiv innført i de 3 MT-kommunene. Visma Samhandling Arkiv er en arkivkjerne tilpasset NOARK 5 standaren for godkjenning av fagsystemer som fullelektroniske systemer. Data fra fagsystemet Profil kjøres via Visma kjernen fra 01.01.2013. 

Laster...